WhatsApp Chat
met
ons!

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten.

U kunt de algemene voorwaarden downloaden op de contact pagina.

Voor electrisch slopen hanteren wij aparte algemene voorwaarden, deze kunt u downloaden op de electrisch slopen pagina.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Bart de Blok Sloop en Infratechniek BV

1.     Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtshandelingen, zoals maar niet beperkt tot overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen (hierna de “Goederen”) en het verrichten van diensten (hierna de “Diensten”) door Bart de Blok Sloop en Infratechniek BV (hierna de “Aannemer”).

1.2 De werkzaamheden zien op:

a) Diensten: het verwijderen van dragende betonconstructies, alsmede het uitvoeren van (onder andere) inpandig sloopwerken op regiebasis; 

b) Goederen: het leveren van materialen in verband met de in artikel 1.2 sub a genoemde werkzaamheden. 

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor zover schriftelijk overeengekomen tussen Partijen of door de Aannemer schriftelijk bevestigd. Hierbij wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij (hierna de “Opdrachtgever”) expliciet afgewezen.

1.4 In geval een bepaling uit deze voorwaar¬den geheel dan wel gedeeltelijk ongeldig mocht blijken te zijn dan laat dit de rechtskracht van de overige bepalin¬gen onverlet. Partijen zullen alsdan een nieuwe bepaling opstellen in de geest van deze voorwaarden.

2.     Aanbieding en overeenkomst

2.1 De Aannemer behoudt zich het recht voor om een overeenkomst binnen 7 kalenderdagen na acceptatie van een aanbieding, zonder reden te ontbinden en zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid voor kosten of boete.

2.2 Aanbiedingen moeten binnen de in de aanbieding genoemde periode worden geaccepteerd. Indien geen periode is gespecificeerd dan is een aanbieding geldig voor een maximale periode van 30 kalenderdagen waarna de aanbieding automatisch vervalt.

2.3 Alle offertes en daaropvolgende opdrachten en/of overeenkomsten zijn te allen tijde aangegaan onder de voorwaarde dat de noodzakelijke export toestemming (vergunning, algemene vrijstelling of anderszins) is gegeven door de bevoegde nationale of internationale autoriteiten. Indien er geen toestemming voor export is verstrekt dan kan de Aannemer enige en elke overeenkomst ontbinden zonder enige aansprakelijkheid of verplichtingen tot het vergoeden van kosten.

2.4 Verstrekte gegevens en monsters gelden, indien en voor zover geen specifieke garantie is gegeven, als informatief en hiervan kan door de Aannemer worden afgeweken.

2.5 De Aannemer heeft het recht Goederen en/of Diensten te leveren met een beperkte afwijking onder de voorwaarde dat deze Goederen en Diensten over dezelfde relevante eigenschappen beschikken.

2.6 De Aannemer kan bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laten uitvoeren. Orders en aanwijzingen zullen door Opdrachtgever uitsluitend aan de Aannemer kenbaar worden gemaakt en zullen door deze aan de onderaannemer worden doorgegeven. 

3.     Prijzen, facturen en betalingsvoorwaarden

3.1 De overeengekomen prijzen zijn te allen tijde exclusief verpakking, belasting, verzend- en douanekosten, welke separaat vermeld zullen worden (hierna gezamenlijk met alle kosten en belastingen de “Contract Prijs”).

3.2 Prijzen zijn in de overeengekomen valuta en zijn exclusief BTW, heffingen, accijns en vergelijkbare belastingen.

3.3 Indien de totale productie, inkoop of aanleveringskosten van de Goederen en/of Diensten toeneemt met meer dan 10%, ongeacht wat de oorzaak is maar te allen tijde inclusief situaties van hyperinflatie, dan is de Aannemer gerechtigd om de aangeboden of overeengekomen Contract Prijs te verhogen. Indien de Aannemer dit recht uitoefent, dan is de Opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst met de Aannemer te ontbinden. 

3.4 Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling van de Contract Prijs binnen 30 dagen na factuurdatum te worden gedaan. Facturen worden op leveringsdatum verstuurd. Tijdige betaling is een essentiële contractvoorwaarde.

3.5 Indien de uitvoering van de verplichtingen van de Aannemer is vertraagd als gevolg van omstandigheden welke buiten haar controle liggen, dan is de Aannemer gerechtigd om de door haar reeds verrichte werkzaamheden te factureren. 

3.6 Indien de Opdrachtgever een factuur dan wel enig deel daarvan betwist zal zij de Aannemer hierover binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de betreffende factuur informeren met mededeling van de reden voor de betwisting. Het niet bestreden deel van de factuur zal door de Opdrachtgever betaald worden. Alle in rekening gebrachte bedragen welke niet tijdig zijn betwist zullen als vaststaand worden beschouwd en dienen betaald te worden zoals hierboven overeengekomen.

3.7 In het geval van geen of te late betaling is de Opdrachtgever aansprakelijk voor, en kan de Aannemer aanspraak maken op, de toepasselijke wettelijke rente alsmede alle daadwerkelijke invorderingskosten.

4.    Verrekening van meer en minder werk

4.1 De verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

a) ingeval van wijziging van werkzaamheden;

b) ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;

c) ingeval van afwijkingen van geschatte hoeveelheden;

d) ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

4.2 De verrekening van het meer werk geschiedt door bijbetaling, die van het minder werk door inhouding op de Contract Prijs. De Aannemer en de Opdrachtgever komen overeen op welke wijze en wanneer de verrekening geschiedt van het meer en het minder werk of van het saldo daarvan. 

4.3 Indien omtrent de wijze en tijdstip van de verrekening van het meer werk niets is overeengekomen, geschiedt deze verrekening ineens na de voltooiing van het meer werk. 

5.     Levering

5.1 Levering zal plaatsvinden op grond van FCA (Free Carrier) Aannemers locatie (Incoterms laatste editie) tenzij anders overeengekomen. Deelleveringen zijn toegestaan. 

5.2 Verpakking inclusief pallets en containers welke niet zijn inbegrepen in de Contract Prijs, zullen het eigendom blijven van de Aannemer en zullen op kosten van de Opdrachtgever aan de Aannemer worden geretourneerd. 

5.3 Bij levering/Dienstverlening zal de Opdrachtgever de Goederen en/of Diensten inspecteren en de normaal gebruikelijke ingangs- en kwaliteitscontroles verrichten. Geen enkele vordering voor schade of tekorten wordt geaccepteerd tenzij de vervoerder is geïnformeerd over de schade of, als alternatief, dat de Aannemer binnen 7 kalenderdagen is geïnformeerd over het tekort of de schade. Indien geen melding heeft plaatsgevonden worden de Goederen en Diensten geacht op de juiste manier en volgens de overeenkomst te zijn geleverd of verricht.  

5.4 Lever- en opleverdata, termijnen en perioden vangen onmiddellijk aan na de schriftelijke opdrachtbevestiging door de Aannemer en na vervulling door de Opdrachtgever van alle hiertoe gestelde voorwaarden zoals maar niet beperkt tot aanbetalingen.

5.5 Lever- en opleverdata, termijnen en perioden zijn schattingen en indicatief en gelden niet als een fatale termijn. Overschrijding geldt niet als tekortkoming en geeft geen recht op ontbinding of vergoeding van door de Opdrachtgever of door derden geleden schade. De aansprakelijkheid van de Aannemer voor verwijtbare late levering is beperkt tot kosten en schade tot een maximumbedrag van 2,5% van de Contract Prijs.

5.6 Lever- en opleverdata, termijnen en perioden voor Goederen en Diensten zullen worden verlengd indien de Opdrachtgever haar contractuele verplichtingen niet nakomt. 

5.7 Indien de Opdrachtgever de Aannemer verzoekt de levering uit te stellen heeft de Aannemer een recht op vergoeding van alle voor haar hier uit voortvloeiende kosten (zoals maar niet beperkt tot opslag- en bewaarkosten en mobilisatiekosten van personeel). De Aannemer zal in overleg met de Opdrachtgever een nieuwe leverdatum vaststellen waarbij rekening wordt gehouden met de interne productieplanning van de Aannemer. Indien de betreffende leverdatum méér dan 2 maanden na de oorspronkelijke leverdatum ligt is de Aannemer gerechtigd de volledige Contract Prijs aan de Opdrachtgever te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze te betalen.

6.    Installatie, inbedrijfstelling en dienstverlening

6.1 De verplichting tot het leveren van Goederen omvat niet het installeren en in gebruik stellen van de Goederen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de installatie en ingebruikstelling van de Goederen is overeengekomen, of in het geval van Diensten inclusief installatie en ingebruikstelling, dan is artikel 6.2 van toepassing.

6.2 Voor de aanvang en gedurende de werkzaamheden geldt het volgende:

a) De Goederen en alle installatiematerialen en onderdelen zijn voor risico van de Opdrachtgever na feitelijke FCA (Free Carrier) levering.

b) De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor toegang tot zijn terrein zodat de installatie en ingebruikstelling zonder nadere voorzieningen of faciliteiten verricht kan worden.

c) De Aannemer is niet verantwoordelijk voor de fundatie, civiele werken, sloop en/of de-installatie of verwijdering van bestaande zaken,

d) De Opdrachtgever stelt kosteloos alle benodigde verbruikszaken en faciliteiten, zoals maar niet beperkt tot energie, water, lucht, gereedschappen en hef- en hijswerktuigen ter beschikking.

e) De Opdrachtgever zal alle voorbereidende werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot civiele, bouwtechnische en elektrotechnisch zaken, tijdig gereed hebben.

f) De Aannemer is gerechtigd om derde partijen te gebruiken voor de uitvoering van haar verplichtingen.

g) De Opdrachtgever garandeert dat er is voldaan aan de toepasselijke wet- en regelgeving en veiligheidsvereisten.

h) De Opdrachtgever garandeert dat bij de aanvang en gedurende de installatie en ingebruikstelling alle Goederen tijdig beschikbaar zijn op de juiste plaats. 

i) De Opdrachtgever garandeert dat gedurende de installatie en de ingebruikstelling van de Goederen op het terrein van de Opdrachtgever, de Aannemer alle benodigde werkzaamheden aansluitend en zonder onderbreking of vertraging kan verrichten. Indien de werkzaamheden toch onderbroken of vertraagd worden door redenen buiten de controle van de Aannemer, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk tegenover de Aannemer voor alle extra kosten, inclusief kosten voor (de)mobilisatie. Enige overeengekomen opleverdatum zal worden verlengd. 

j) Oplevering vindt plaats indien en zodra de Goederen mechanisch compleet en in gebruik genomen zijn en/of wanneer de Diensten volledig zijn verricht. De Opdrachtgever heeft het recht om de Goederen en/of Diensten te inspecteren tijdens de ingebruikstelling. 

k) Oplevering wordt vastgelegd in een opleveringscertificaat. Alle op- en aanmerkingen zullen worden genoemd. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Goederen te gebruiken voordat het opleveringscertificaat is getekend. 

l) Tekortkomingen van ondergeschikt belang welke het gebruik van de Goederen niet hinderen of verhinderen zullen geen belemmering zijn voor het in gebruik stellen en opleveren van de Goederen. Dergelijke tekortkomingen zullen binnen een redelijke termijn worden opgeheven door de Aannemer. 

m) Indien in gebruik stelling en/of oplevering niet plaatsvindt als gevolg van redenen welke niet de verantwoordelijkheid zijn van de Aannemer, zal de Aannemer de Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen. In een dergelijk geval zal de oplevering geacht te hebben plaatsgevonden op de datum van een dergelijke in kennis stelling. 

6.3 De Aannemer is verplicht het werk uit te voeren volgens de door Opdrachtgever verstrekte en door haar goed te keuren tekeningen. Aannemer is verplicht de orders en aanwijzingen op te volgen, die door Opdrachtgever worden gegeven. 

7.     Overgang van risico en eigendom

7.1 Behoudens artikel 7.2 hieronder, gaan de eigendom en de gebruiksrechten van de Goederen over op de Opdrachtgever bij levering. 

7.2 Voor zover wettelijk toegestaan, behoudt de Aannemer zich het eigendom voor van alle Goederen totdat alle verschuldigde bedragen volledig zijn betaald. Tot dat moment is het de Opdrachtgever niet toegestaan de Goederen te verkopen, te verplaatsen, over te dragen, te verpanden of aan een derde enig ander recht daarop te verlenen. Ongeacht het bovenstaande zijn de Goederen vanaf het moment van levering voor risico van de Opdrachtgever. Tot het moment dat de eigendom van de Goederen is overgegaan naar de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever de Goederen op een juiste manier te behandelen en te verzekeren tegen alle risico’s.

7.3 Indien de Goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is, geassembleerd of samengesteld worden met andere zaken, en als gevolg hiervan het eigendom van de Aannemer verloren is gegaan, draagt de Opdrachtgever hierbij de rechten van mede-eigendom op de geassembleerde of samengestelde zaken over aan Aannemer tot het bedrag van de waarde van de Goederen. 

7.4 Indien de Goederen waarop de Aannemer een mede-eigendom heeft, verkocht worden dan is de Aannemer tot het bedrag van haar mede-eigendom gerechtigd tot de vordering tot betaling van de verkooprijs. De Opdrachtgever draagt hierbij reeds een dergelijke vordering over.

7.5 Indien het eigendomsvoorbehoud zoals hierboven genoemd niet geldig is onder het toepasselijke recht, dan wordt hierbij een zekerheidsrecht dat het meeste lijkt op een eigendomsvoorbehoud aan de Aannemer toegekend. 

8.     Garantie

8.1 De toepasselijke garantieperiode (hierna de “Garantie Periode”) is 12 maanden na levering van de Goederen of het verrichten van de Diensten. 

8.2 De Aannemer garandeert dat volledige eigendom van de Goederen wordt geleverd en dat de Goederen nieuw, ongebruikt, en gedurende de Garantie Periode, overeenstemmen met de contractuele specificaties en vrij zijn van defecten in materiaal, vakmanschap en ontwerp. Verder garandeert de Aannemer dat de Diensten worden uitgevoerd met de benodigde zorg en in lijn met de geldende technische eisen. Een specifiek resultaat van Diensten wordt niet gegarandeerd. 

8.3 Uitsluiting: de Aannemer verstrekt geen andere garantie met betrekking tot de Goederen en Diensten, en sluit enige en andere impliciete en expliciete garantie uit, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. 

8.4 Verwarmingselementen, thermische elementen, keramiek, membranen, rubbers en glazen delen zijn naar hun aard kwetsbaar voor fouten tijdens gebruik, behandeling en/of opslag, en zijn om die reden uitgesloten van garantie tenzij de Koper met een redelijke zekerheid kan bewijzen dat de schade niet is veroorzaakt door dergelijke fouten. 

8.5 Inspecties, advies en/of andere vergelijkbare diensten zoals verricht door de Aannemer vallen niet onder en zijn uitgesloten van enige garantie.

8.6 Deze garantie geldt niet voor defecten welke geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door:

a. het niet voldoen aan operationele en/of onderhoudsrichtlijnen;

b. normaal gebruik en slijtage;

c. defecten welke vastgesteld hadden kunnen worden met normaal gebruikelijke ingangs- en kwaliteitscontroles;

d. schade of kwaliteitsverlies van de Goederen als gevolg van onjuiste of niet correcte opslag, gebruik of behandeling;

e. incorrecte, foute of niet complete informatie verstrekt door de Opdrachtgever aan de Aannemer;

f. reparaties verricht door de Opdrachtgever of derde partijen;

g. het gebruik van onderdelen, verbruiksmaterialen of materialen niet geleverd door de Aannemer. 

8.7 Na het eerste gebruik zijn verbruikszaken en accessoires uitgesloten van enige en elke garantie. 

8.8 Indien een defect zich voordoet tijdens de Garantie Periode welke niet had kunnen worden vastgesteld met de normaal gebruikelijk ingangs- en kwaliteitscontroles, dan is de Aannemer verplicht om een dergelijk defect te corrigeren door, naar eigen keus, de Goederen te repareren of te vervangen en/of de Diensten opnieuw te verrichten (hierna het “Garantie Herstel”). Dit Garantie Herstel is de enige en exclusieve verplichting en treedt in plaats van en sluit impliciete en/of wettelijke garanties uit en sluit tevens de aansprakelijkheid uit voor verdere schade en/of kosten van de Opdrachtgever welke zijn ontstaan als gevolg van een dergelijk defect in de Goederen en/of Diensten.

8.9 Na het uitvoeren van het Garantie Herstel geldt voor het gerepareerde of vervangen deel of de opnieuw uitgevoerde Dienst, een nieuwe Garantie Periode van 12 maanden na datum van het Garantie Herstel. Voor de nieuwe Garantie Periode geldt een definitieve einddatum van 36 maanden na de oorspronkelijke levering en/of oplevering waarna geen verdere of nieuwe garantie meer geldt. 

8.10 Enige en elke klacht met betrekking tot een defect en/of het niet voldoen aan een garantie, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontdekking van het defect schriftelijk bij de Aannemer te worden gemeld. Enig en elk recht van de Opdrachtgever op het Garantie Herstel en/of op schadevergoeding gaat verloren indien het defect niet tijdig is gemeld. Indien toegestaan onder het toepasselijke recht, is de wettelijke verjaringstermijn beperkt tot 12 maanden vanaf het moment dat het defect dat recht geeft op de vordering is ontstaan of is ontdekt. 

8.11 Indien de toegang tot de Goederen is verhinderd (bijvoorbeeld doordat de Goederen zijn ingebouwd), komen de kosten voor het verkrijgen van toegang tot de Goederen voor rekening van de Opdrachtgever. 

8.12 Indien de Opdrachtgever niet de eindgebruiker is van de geleverde Goederen en/of verrichte Diensten, zijn de extra kosten veroorzaakt door het feit dat de Goederen en/of Diensten niet bij de Opdrachtgever aanwezig zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

8.13 Indien na onderzoek de gemelde defecten niet gevonden worden is de Opdrachtgever aansprakelijk ten opzichte van de Aannemer voor alle inspectie en andere gemaakte kosten.

9.     Ontbinding, opschorting en beëindiging

9.1 Indien de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van haar contractuele verplichtingen is de Aannemer met instandhouding van haar overige rechten en vorderingen, gerechtigd de uitvoering van haar contractuele verplichtingen op te schorten voor zolang als zij dit nodig acht.

9.2 Indien de Aannemer gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever is zij gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten tot door de Opdrachtgever zekerheid is gesteld. 

9.3 Indien een Partij niet binnen een redelijke termijn na hiertoe schriftelijk te zijn verzocht aan haar verplichtingen voldoet, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid voor schade. 

9.4 De Aannemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel uitvoering van haar verplichtingen op te schorten in het geval van staking van operationele activiteiten, liquidatie, faillissement (dan wel aanvraag daartoe) en/of surseance van betaling van de Opdrachtgever en/of de plaatsing van de Opdrachtgever op een sanctielijst.

9.5 In alle bovengenoemde gevallen waarin de Aannemer de uitvoering van haar verplichtingen opschort of de overeenkomst beëindigt, is de Opdrachtgever aansprakelijk tegenover de Aannemer voor alle daaruit resulterende schade.

10.     Aansprakelijkheid

10.1 De Aannemer is alleen aansprakelijk voor schade, betalingen, verliezen, kosten, uitgaven en aansprakelijkheden van de Opdrachtgever indien deze het gevolg zijn van een tekortkoming van de Aannemer in de nakoming van haar contractuele of andere wettelijke verplichtingen.

10.2 De wettelijke termijn waarbinnen een vordering gedaan moet worden is terug gebracht tot 12 maanden na levering van de Goederen en/of oplevering van de Diensten tenzij een dergelijke beperking niet is toegestaan onder het toepasselijke recht. 

10.3 De maximale aansprakelijkheid van de Aannemer met betrekking tot of voortvloeiende uit enige overeenkomst, levering van Goederen en/of het verrichten van Diensten, ongeacht of deze contractueel, wettelijk of anderszins is en inclusief schades voortvloeiende uit productaansprakelijkheid, is beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitbetaald onder de aansprakelijkheidsverzekering van de Aannemer of, indien dit lager is, 100% van de Contract Prijs. 

10.4 In geen enkel geval zal de Aannemer aansprakelijk zijn voor gevolgschade, indirecte, punitieve of bijzonder schade, waaronder maar niet beperkt tot verlies van winst of omzet, (productie)stilstand, scheurvormingen, schade welke voortvloeit uit sloopwerkzaamheden of vorderingen van klanten van de Opdrachtgever. 

10.5 In geen geval zal de Aannemer aansprakelijk zijn voor, en de Opdrachtgever vrijwaart de Aannemer tegen, enige beweerde of daadwerkelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, indien de onderliggende werken, documenten, tekeningen en/of ontwerpen zijn geproduceerd, voorgeschreven en/of geadviseerd door of namens de Opdrachtgever. 

10.6 De Aannemer ontvangt voorafgaand aan de werkzaamheden geen informatie over vloerbelasting, tekeningen en constructies. In geen geval zal de Aannemer aansprakelijk zijn voor, en de Opdrachtgever vrijwaart de Aannemer tegen, enige beweerde of daadwerkelijke schade veroorzaakt door de werkzaamheden van de Aannemer, indien de onderliggende informatie over vloerbelasting, tekeningen en constructies is voorgeschreven en/of geadviseerd door of namens de Opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een passende machine op basis van de aan hem beschikbare informatie. Opdrachtgever vrijwaart de Aannemer voor enige en elke schade welke hieruit voortvloeit. 

10.7 De Aannemer is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van stut- en stempelwerk, dan wel enige ander hulpmaterieel of tijdelijke constructie om horizontale en/of verticale krachten op te nemen. Opdrachtgever dient hier zorg voor te dragen. In geen geval zal de Aannemer aansprakelijk zijn voor, en de Opdrachtgever vrijwaart de Aannemer tegen, enige beweerde of daadwerkelijke schade ontstaan door schending van deze zorgplicht van de Opdrachtgever.  

10.8 De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet alleen contractueel van toepassing maar gelden ook voor wettelijke en andere aansprakelijkheden en gelden bovendien ongeacht enige andere contractuele bepaling.

10.9 Er worden geen rechten aan derde partijen verstrekt behalve aan partijen en hun rechtsopvolgers.

10.10 Geen van de bovenstaande beperkingen en/of uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing in geval van fraude, grove nalatigheid en opzettelijk wangedrag van de Aannemer alsmede in geval van strijd met openbaar recht of in gevallen van verwondingen of overlijden van personen.

10.11 Deze beperking van aansprakelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor de bereidheid van de Aannemer om enige overeenkomst aan te gaan en reflecteert de beoogde verdeling van risico’s tussen de Aannemer en de Opdrachtgever. De Aannemer zou niet bereid zijn geweest om de Goederen en/of Diensten tegen de overeengekomen prijzen te leveren zonder een dergelijke beperking. Met deze beperking van aansprakelijkheid als basis heeft de Aannemer verzekeringsdekking voor haar aansprakelijkheid geregeld. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het regelen van een eigen verzekeringsdekking voor haar eigen schade.

11.     Garantie van de Opdrachtgever

11.1 De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen. 

11.2 De Opdrachtgever verklaart en garandeert dat zij de Goederen, de technologie en/of de Diensten niet direct of indirect, zal exporteren, verkopen of leveren, naar of bestemd voor eindgebruik door een natuurlijk of rechtspersoon:

o    In een land dat onderwerp is van sancties opgelegd door nationale of internationale autoriteiten (zoals de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Japan en/of de Verenigde Naties), in het bijzonder maar niet beperkt tot Cuba, Iran, Noord Korea, Soedan, Syrië en Krim/Sebastopol;

o    Die als gesanctioneerd persoon is geregistreerd door nationale of internationale autoriteiten (zoals de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Japan en/of de Verenigde Naties);

tenzij een specifieke vergunning is verstrekt door de bevoegde autoriteiten.

12.     Gegevensbescherming

12.1 De verantwoordelijkheid voor de juiste verwerking en bewerking van data ligt bij de verwerkende Partij. Iedere Partij garandeert tegenover de andere Partij dat de inhoud, het gebruik en/of het verwerken van data rechtmatig gebeurt en geen inbreuk maakt op de rechten van derde partijen. In het bijzonder zal de verwerking en bescherming van persoonlijke data in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot de Europese AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

12.2 Iedere Partij garandeert bovendien dat het gebruik, opslag en/of verwerking van wettelijk beschermde informatie vertrouwelijk is en zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke rechten en verplichtingen.

13.     Force majeure

13.1 Geen van de Partijen is aansprakelijk voor een contractuele tekortkoming indien deze is veroorzaakt door force majeure.

13.2 Onder force majeure vallen alle omstandigheden welke buiten de controle van een Partij vallen en welke blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, alsmede voor zover niet reeds hieronder inbegrepen,  oorlog (inclusief een dreiging daarvan), rellen, stakingen, geforceerde sluitingen en natuurrampen, zoals maar niet beperkt tot aardbevingen, overstromingen, stormen en orkanen met een naam, transport problemen, brand, terrorisme, pandemie (uitgeroepen door de WHO of niet), faillissement van een leverancier en andere belangrijke verstoringen van de bedrijfsvoering van de Aannemer of haar leveranciers. 

13.3 In het geval de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd als gevolg van force majeure aan de zijde van de Aannemer, heeft de Aannemer het recht om de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, op te schorten voor een maximale periode van 6 maanden of om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige vergoeding aan de Opdrachtgever. 

14.    Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom

14.1 Partijen zullen, tijdens en na de uitvoering van hun verplichtingen, alle commerciële en technische informatie en knowhow, zoals maar niet beperkt tot producten, prijzen, klanten en leveranciers (hierna de “Vertrouwelijke Informatie”) geheimhouden. 

14.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Goederen en/of Diensten welke zijn gecreëerd tijdens de uitvoering van enige overeenkomst en/of zijn geleverd door de Aannemer, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, database rechten, rechten met betrekking tot ontwerpen, knowhow, uitvindingen, informatie, inhoud, materialen, data of procedures (in alle gevallen ongeacht of zij geregistreerd of niet en inclusief alle rechten om over te gaan registratie) behoren toe, zullen het eigendom blijven of worden van de Aannemer. Alle dragers van intellectuele informatie en/of Vertrouwelijke Informatie zullen het eigendom blijven of worden van de Aannemer en mogen, zonder toestemming, niet worden gekopieerd, getoond aan derde partijen of gebruikt op een andere manier, ongeacht of voor de vervaardiging hiervan kosten zijn betaald door de Opdrachtgever of niet. De Opdrachtgever zal alle dragers van intellectuele eigendom, op eerste schriftelijke verzoek daartoe, aan de Aannemer retourneren. 

14.3 De Aannemer is gerechtigd om de Opdrachtgever als referentie te gebruiken. 

14.4 Indien en voor zover noodzakelijk, verstrekt de Aannemer hierbij een gebruikslicentie aan de Opdrachtgever voor het gebruik van de Goederen en Diensten. 

15.     Diversen 

15.1 Afstand door de Aannemer van enig recht op basis van deze Algemene Voorwaarden en/of enige overeenkomst vindt alleen plaats indien de Aannemer dit expliciet en schriftelijk doet. Geen enkele tekortkoming of vertraging in het uitoefenen van enig recht, remedie, bevoegdheid of voorkeursrecht, kan gelden als het doen van afstand. Het eenmalig of gedeeltelijk uitoefenen van enig recht, remedie, bevoegdheid of voorkeursrecht sluit enige andere of verdere uitoefening daarvan of enig ander recht, remedie, bevoegdheid of voorkeursrecht uit.

15.2 Indien enige bepaling of voorziening in deze Algemene Voorwaarden en/of enige verdere overeenkomst niet geldig, illegaal of niet afdwingbaar is in enige jurisdictie, dan tast dit de geldigheid van enige andere bepaling of voorziening in deze Algemene Voorwaarden niet aan noch zal daardoor de betreffende bepaling of voorziening ongeldig zijn in andere jurisdicties.

15.3 Enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden en/of enige verdere overeenkomst welke van nature ook van toepassing zou moeten zijn na beëindiging van enige overeenkomst zal na een dergelijke beëindiging van toepassing blijven. 

16.     Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

16.1 Deze Algemene Voorwaarden en/of enige verdere overeenkomst en relatie tussen Partijen, zal exclusief worden beheerst door en geregeld door het recht van het land waar de Aannemer haar geregistreerd kantoor heeft. De lokale regels voor conflicten- en verwijzingsrecht zijn uitgesloten.

16.2 Partijen onderwerpen hierbij onherroepelijk al hun disputen met betrekking tot hun contractuele relatie aan de exclusieve jurisdictie van het land waar de Aannemer haar geregistreerd kantoor heeft. 

16.3 De toepasselijkheid van de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG of Weens Koopverdrag) is uitgesloten.